Bewerbung
abschicken
Be­glei­tung im
gesamten Prozess
Start in den
Traumjob

Havalimani Bagaj Görevlisi (m/f/d) 40.000€ yillik maasla in Flughafen Frankfurt

BerufsgruppeGround Ser­vices
BrancheAviation
Veröffentlicht am13.03.2024
Havalimani Bagaj Görevlisi (m/f/d) 40.000€ yillik maasla in Flughafen Frankfurt

Frankfurt Havalimaný'nda kariyerinize baþlayýn! Bagaj iþlemleri alanýnda çalýþmaktan heyecan duyan motive kiþiler arýyoruz. Ekibimizin bir parçasý olun ve havacýlýðýn büyüsünü yakýndan yaþayýn.


Havalimani Bagaj Görevlisi (m/f/d) 40.000€ yillik maasla in Flughafen Frankfurt

Flughafen Frankfurt
40.000€ pro Jahr
Vollzeit
Festanstellung

Sunuyoruz:

 • Saat baþýna 17€ + vardiya ekleri + bonus ödemeleri
 • Tatil ve Noel ikramiyesi
 • Dokuz ay sonra maaþ artýþý
 • Güvenceli gelecek: Bir yýl sonra doðrudan iþe alýmýnýz kesin olarak planlanmýþtýr
 • Ýþveren tarafýndan saðlanan yüksek kaliteli iþ kýyafetleri
 • Çalýþma saatlerinde ücretli eðitim imkanlarý
 • Yükseklere çýkmak isteyenler için Yükleme Uzmanýna kadar geliþim imkanlarý - kelimenin tam anlamýyla
 • adesta tarafýndan süreç boyunca kiþisel destek

Görevleriniz:

 • Uçaklarýn kabul edilmesi ve güvenli hale getirilmesi
 • Yükleme cihazlarýnýn ve araçlarýnýn sürülmesi ve kullanýlmasý
 • Bagaj Ýþlemleri
 • Uçaklarýn yüklenmesi ve boþaltýlmasý
 • Pozisyonlardaki meslektaþlarla iletiþim ve iþbirliði

Profiliniz:

 • Görevleri yerine getirmek için fiziksel yetenekler
 • Motivasyon ve performans isteði
 • Takým çalýþmasý becerisi
 • Güvenilirlik
 • Sürücü belgesi avantajlýdýr
 • Vardiya düzenine hazýr olma
 • Almanca dil bilgisi (En az A2 seviyesinde)
 • Sabýka kaydý olmamasý gerekmektedir
 • Almanya'da ikamet etme þartý
 • Almanya'da çalýþma izni olmasý gerekmektedir

Baþlangýç seviyesindeki profesyoneller (m/f/d) ve yan dal deðiþtirenler (m/f/d) sýcak bir þekilde karþýlanacaktýr!

Gördüklerinizden memnun musunuz? O zaman zaman kaybetmeyin! Havalimanýnda Bagaj Görevlisi olarak baþvurunuzu aþaðýdaki baþvuru formumuz aracýlýðýyla kolayca yapýn. Sizi bekliyoruz!

Mülakatlar Almanca yapýlýr

Jetzt bewerben

Ih­re Vorteile mit adesta

 • Kostenlose Beratung und Ver­mitt­lung in Ih­ren maßgeschneiderten Traumjob
 • Persönliche Beratung und Be­glei­tung während des gesamten Prozesses.
 • Fokus auf Ih­re individuellen Bedürfnisse, Werte, Talente & Fähigkeiten sowie beruflichen Ziele & Perspektiven.
 • Durch nur eine Bewerbung er­mög­li­chen Ihnen unsere lang­jäh­ri­gen Branchenexperten den Zugang zu einer Vielzahl an Top-Arbeit­gebern.
 • Unsere dau­er­haf­ten Kundenbeziehungen machen uns zum vertrauensvollen Partner in der Stellenbesetzung bei zahlreichen unveröffentlichten Jobangeboten.
 • Für jede erfolgreiche Empfehlung von neuen Mitarbeitenden erhalten Sie 500 € brutto.

Jetzt bewerben

Mit WhatsApp in nur wenigen Minuten bewerben:

Mit WhatsApp bewerben

Oder nachfolgendes Formular ausfüllen:

Bewerbungsformular

Entfalten Sie Ihr Potenzial: Initiativbewerbung bei uns!

Unser vielfältiges Angebot an Möglichkeiten wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Falls Sie das passende Jobangebot noch nicht gefunden haben, können unsere lang­jäh­ri­gen Branchenprofis Sie auf Ih­rer beruflichen Reise in den Traumjob begleiten und unter­stützen. Bewerben Sie sich jetzt initiativ!

Jetzt initiativ bewerben